2010-09-23

Ny bloggadress: www.gunnaraxen.se

Numera hittar du min blogg (och alla äldre blogginlägg) på denna adress:

www.gunnaraxen.se


Vänliga hälsningar

Gunnar Axén

2010-08-12

Lustig hantering av statistik i P1 Morgon

Morgonens debatt om arbetsskadeförsäkringen i P1 Morgon hade en lite märklig utgångspunkt och lär knappast följas upp av andra medier, åtminstone inte seriösa sådana. Utgångspunkten för debatten var att antalet som beviljas livränta från arbetsskadeförsäkringen har minskat kraftigt. Jämfört med i början av 1990-talet.

Sedan 1990 har arbetslöshetsförsäkringen ändrats två gånger, 1993 respektive 2002. Först i en restriktivare riktning och sedan i en mer generös riktning. Numera beviljas man livränta ”om övervägande skäl talar för det” (att det är en arbetsskada).

P1 Morgon valde således att jämföra antalet som beviljades livränta för 20 år sedan jämfört med idag. Efter att försäkringen ändrats två gånger. Och inte tog man hänsyn till hur många arbetsskador som anmälts respektive år.

Låt mig då reda ut detta med statistiken något. 1991 ansökte drygt 65.000 personer om att få livränta på grund av arbetsskada. Förra året ansökte närmare 12.000 om livränta. Antalet ansökningar om ersättning för arbetsskador har således minskat markant. Vilket ju är klart positivt. Och om antalet ansökningar om livränta minskat så är det ju inte så konstigt att antalet beviljade livräntor minskat.

Om tanken var att ställa Alliansen till svars för utvecklingen (trots att det nu gällande regelverket infördes av socialdemokraterna) så bör man väl närmast jämföra siffror för 2006 med siffror från 2009.

Då kan konstateras att 2006 ansökte drygt 25.000 om livränta. Förra året var det som nämnts knappt 12.000. Antalet personer som ansökt om ersättning på grund av en arbetsskada har således halverats. Om man ska avgöra ifall Försäkringskassan har börjat tillämpa en striktare bedömning av arbetsskadefall så kan man tänkas få en fingervisning om detta genom att se till hur stor andel av de som ansökt om livränta som också beviljats ersättning. Då visar det sig att 2006 biföll Försäkringskassan 27,4% av ansökningarna och 2009 32,0%.

Men, ska tilläggas, då ska betänkas att ansökningarna prövas mot det regelverk som gällde när arbetsskadan inträffade. Det betyder att om arbetsskadan inträffade före 2002 så prövas rätten till livränta gentemot de striktare regler som gällde då och enligt den uppgift jag har fått så hade närmare hälften av de arbetsskador som man ansökte om ersättning för förra året inträffat före 2002 års ändring av regelverket. Så det är inte enkelt att avgöra om Försäkringskassans tillämpning av lagen har blivit mer restriktiv eller inte.

Vän av ordning frågar sig kanske hur kommer man på att göra ett radioinslag som bygger på lite lustig hantering av statistiken? Jo, i samband med de samtal jag hade med P1 Morgons researcher innan dagens medverkan så framkom det att man kommit på idén till detta tema via en artikel i Dagens Arbete. En tidning som ges ut av fackförbunden IF Metall, GS och Pappers.

Och därmed är det upp till var och en att dra sina egna slutsatser.

Gunnar Axén
Media: P1

2010-08-11

Statistik viktigare för (S) än att invandrare får jobb


Socialdemokraterna har föreslagit att ”alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar”. Media är snara att haka på och missar i hastigheten en väsentlighet som socialdemokraterna inte nämner. Nämligen att det finns ingen möjlighet för kommuner att neka en flykting som fått uppehållstillstånd att bosätta sig i kommunen. Det är faktiskt en grundläggande mänsklig rättighet, när man har laglig rätt att vistas i ett land, att bosätta sig var man vill.

Socialdemokraterna anser att det bor för många invandrare i vissa kommuner och för få i andra. Man vill ”jämna ut detta förhållande” genom att ”tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar”, säger man. Men vad man menar är att man vill tvinga invandrare att bo i vissa kommuner och neka dem rätten att bosätta sig i andra. Något som strider mot bl a Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna (protokoll 4, artikel 2).

Det socialdemokratiska utspelet blottar en skrämmande människosyn. Man ser hellre att man flyttar runt människor som brickor i ett spel för att statistiken ska se bra ut, istället för att ta itu med det väsentliga – nämligen att hjälpa invandrare att söka sig dit där det finns jobb, bostäder och goda förutsättningar att etablera sig på ett bra sätt i Sverige. Dit når vi genom en bra information till nyanlända om var de bästa förutsättningarna för detta finns i landet och den reform som genomförs under hösten, vilken innebär att Arbetsförmedlingen får det huvudsakliga ansvaret för att samordna introduktionen för nyanlända till Sverige och underlätta deras etablering i samhället. En annan åtgärd som vi redan infört är det så kallade försörjningskravet som innebär, som huvudregel, att anhöriga till den som fått uppehållstillstånd inte får komma till Sverige som s k anknytningsfall förrän dess att den som redan befinner sig i Sverige har jobb och bostad.

Socialdemokraterna har varit emot båda dessa reformer. Statistik är viktigare är verkningsfulla insatser i deras ögon. Siffror är viktigare än människor om man är socialdemokrat.

Detta tema diskuterades jag i SVT:s Gomorron Sverige nu på morgonen med Veronica Palm (S) (se klippet). Min kollega Elisabeth Svantesson (M) har också intervjuats i samma ämne och den intervjun hittar du här.

Gunnar Axén

Media: Ex, SVT, SVT Värmland, SR Halland, Nyheter24, SVT Text, KvP, SVT Västnytt,

2010-08-04

Varför vill de rödgröna avskaffa Bidragsbrottslagen?

Polisen håller nu på att nysta upp en ny härva av bidragsbrott rapporterar TT. Totalt misstänks ett assistansföretag ha kommit över det gigantiska beloppet 75 miljoner kronor genom omfattande bedrägerier gentemot Försäkringskassan. Vi har tagit krafttag mot bidragsbrottsligheten, Försäkringskassan har ökat sin kontrollverksamhet och för tre år sedan införde vi en ny Bidragsbrottslag som innebär att man nu kan få upp till 4 års fängelse om bidragsbrottet är grovt.

När man hör om det fallet som nu är aktuellt så undrar man ju i sitt stilla sinne hur de rödgröna oppositionspartierna kan vilja avskaffa Bidragsbrottslagen och andra åtgärder som vi infört för att få bukt med bidragsbrottsligheten? Hur tänker de egentligen?

Gunnar Axén

Media: Sydnytt, KvP, Rapport, HP, Ssv, DHE, DN

En sjukförsäkring under tillfrisknande

TT och ett antal tidningar rapporterar nu att sjukskrivningarna planar ut på en stabil nivå. Försäkringskassan lyfter i den rapport som nyheten baseras på fram tillskapandet av en sammanhållen myndighet, attitydförändringar och rehabiliteringskedjan som bidragande orsaker till normaliseringen av sjukfrånvaron.

Säkert har också införandet av rehabiliteringsgarantin, utbyggnaden av psykiatrin, den förstärkta företagshälsovården, de extra miljarder som tillförts landstingen och vår stora satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering bidragit till den positiva utvecklingen.

Tilläggas kan att detta nu betyder att vi ligger på en sjukfrånvaro som är något över genomsnittet för jämförbara länder. Det betyder att Sverige under några år har gått från att ha världens högsta sjukfrånvaro till en mer normal nivå. Och konstigt vore det väl annars eftersom att vi enligt WHO har en av världens friskaste befolkningar.

Gunnar Axén

Morgonens debatt i P1 Morgon

För den som vill lyssna på den debatt om sjukförsäkringen som jag deltog i nu på morgonen i P1 Morgon så hittas den här.

Vad som sällan framkommer i dessa diskussioner är att den som är svårt psykiskt sjuk har möjlighet att få sjukpeng under obegränsad tid. Något som man även i det inledande reportaget underlåter att berätta om. Och det är klart att många människor oroas i onödan av den onyanserade medierapporteringen och de övertoner som ofta hörts i den politiska debatten.

Sedan ska man givetvis vara medveten om att de som varit sjukskrivna under en lång tid, antingen på grund av en psykisk sjukdom eller som utvecklat t ex depression eller ångest utifrån att man varit sjukskriven länge för andra besvär, befinner sig i en skör situation och behöver ett bra och stödjande bemötande. Något som Försäkringskassan arbetar ambitiöst med för att lägga sig vinn om.

Gunnar Axén

30.000 långtidssjukrivna får hjälp tillbaka till arbetslivet

Ekot väljer idag att använda sig av samma argumentation som den rödgröna oppositionen när de speglar resultatet av Arbetslivsintroduktionen.

Låt mig först citera vad som beskrevs som syftet med Arbetslivsintroduktionen när den infördes:

”Arbetslivsintroduktionen, som ska vara individanpassad, innebär en koncentrerad utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. Programmet ska som längst pågå i tre månader. Efter arbetslivsintroduktionen kommer personen att kunna hänvisas till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser, såsom arbetslivsinriktad rehabilitering, jobb- och utvecklingsgarantin, lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb eller eget arbetssökande, när detta bedöms som möjligt.” (Läs mer här och här )

Ekot fokuserar nu på att 2 procent av de som gick från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen under det första halvåret har fått ”vanliga jobb”. Men sett till syftet med reformen som den beskrivs ovan så borde det rimliga vara att istället redovisa att närmare 60% av de som deltagit i Arbetslivsintroduktionen gått vidare till de olika insatser som nämns ovan. Får vi samma utfall under det andra halvåret som under det första så kommer i år runt 30.000 personer ha fått hjälp tack vare Arbetslivsintroduktionen och arbetsförmedlingens framgångsrika arbete att hitta en väg tillbaka till arbetslivet.

Vi talar här om personer som varit sjukfrånvarande under många år och därför är det självklart att många har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering under lång tid innan dess att man är redo för ett vanligt eller anpassat arbete.

Utan arbetslivsintroduktionen skulle de 30.000 som bedöms få hjälp i år vara kvar i långtidssjukskrivning eller förtidspension, med alla de risker som följer på lång sjukfrånvaro. Som till exempel social isolering, förlorat, självförtroende, depression, ångest och missbruk. Detta faktum väljer Ekot att inte belysa.

I den rapport från Arbetsförmedlingen till regeringen som Ekots nyhet bygger på summeras resultatet på följande sätt:

"Glädjande är det personer som har lämnat Arbetsförmedlingen på grund av att de fått arbete, alternativt återfinns i subventionerat arbete. Programmet arbetslivsintroduktion syftade primärt inte till att personerna skulle gå ut i arbete inom eller efter tre månader. Syftet med programmet är att förbereda personen för fortsatt deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. För det första halvåret visar siffrorna att drygt hälften, 58 procent, fortsätter i något av de program som kan erbjudas. Arbetsförmedlingen är såväl glada som stolta över att vi har klarat vårt breddade uppdrag väl.”

Onekligen en kontrast till hur Ekot valt att tolka rapporten.

Gunnar Axén

Media: AB

2010-07-02

Almedalsprogrammet

För den händelse någon vill se och höra mig debattera och diskutera i Almedalen så presenteras här mitt officiella Almedalsprogram. I synnerhet så skulle jag vilja rekommendera måndagens seminarium "Nya sjukförsäkringen: Från kvinnofälla till jämställdhetsreform?" kl13 på Bredgatan 4.


Måndag 5/7

09:00 - 10:00
Stolpe ut från rehabiliteringskedjan - att leva med de nya sjukförsäkringsreglerna
Arrangör: Personskadeförbundet RTP
Plats: Hästgatan 1, innergården

10:15 - 11:30
Dags att agera – likabehandling nu!
Arrangör: Arbete och nya möjligheter för alla. Europeiska socialfonden. Tema Likabehandling.
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron

13:00 - 15:00
Nya sjukförsäkringen: Från kvinnofälla till jämställdhetsreform?
Arrangör: Samhällsförlaget
Plats: Hansa Utbildningslokal, Bredgatan 4


Tisdag 6/7

10:00 - 12:00
Framtidens rehab - bättre väg från sjuksäng till jobb
Arrangör: Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm/Hälso- och sjukvårdsföretaget Abbott
Plats: Gotlands Museum, Sävesalen, Mellangatan 19


13:00 - 14:30
Vallöften och verklighet – vad kan vi lära oss av historien?
Arrangör: Skattebetalarnas Förening
Plats: Festvåningen, Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26


Onsdag 7/7

09:00 – 09:30
Dagens valduell: En efterlängtad reform
Arrangör: SACO
Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1

10:15 – 12:00
Företagshälsovård - i tiden!
Arrangör: Föreningen Svensk Företagshälsovård
Plats: Hansa Utbildningslokal, Bredgatan 4

15:00 - 16:30
Den nya sjukförsäkringen – vad kan förbättras?
Arrangör: Sveriges läkarförbund
Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1,Stora salen, bottenvåningen


Torsdag 8/7

10:00 - 11:00
Privata försäkringar eller offentlig finansiering av sjukvården? Vad säger politikerna resp. folket?
Arrangör: Trygghansa/Newsmill
Plats: Restaurang Wallers terrass (Wallers plats 2)


Fredag 9/7


12:30 - 14:00
På spåret mot arbetsmarknaden!
Arrangör: FINSAM Gotland
Plats: Hörsalen, Donnerska huset, Donnersplats


Om du får tid över och vill besöka något annat seminarie så hittar du hela Almedalsveckans program här.

Bilden visar f.ö. den s.k. Maktens kulle, där journalisterna står och - som synes - nöter på gräsmattan under almedalstalen...

Gunnar Axén

2010-06-30

"Vi har hjälpt över 150.000 människor"

Försäkringskassan levererade igår en uppföljning av rehabiliteringsreformen och dess resultat. Sammanfattningsvis kan sägas att sjukskrivningarna har blivit färre och kortare. Och att vi inte längre är det land i världen med den högsta sjukfrånvaron. En tidigare märklig sanning eftersom att vi samtidigt, enligt statistik från Världshälsoorganisationen, hade/har en av världens friskaste befolkningar. Men så såg det faktiskt ut.

Rapport rapporterade om nyheten under rubriken ”Sverige inte längre värst” (7 min och 20 s in i klippet). Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord kommenterade med orden ”Vi har hjälpt över 150.000 människor att komma tillbaka till jobbet och få ett bättre liv”. Precis som han säger har detta varit en stor framgång för Försäkringskassan.

I reportaget fick också Bo Göran Hägg komma till tals och berätta om att han som omförsäkrad – och numera i arbetspraktik - känner att han blivit mer levnadsglad, sover bättre, äter bättre och är piggare.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) och Veronica Palm (S) debatterade sjukförsäkringen i P1 Morgon. Jag suckade tungt när jag hörde Palms simpla torgmötesretorik. Antingen har hon inte förstått hur sjukförsäkringen är utformad numera eller så ägnar hon sig åt att medvetet skrämma sjuka människor med sina lögner i syfte att vinna opinionspoäng. Möjligen är båda förklaringarna korrekta. Hursomhelst, det är sossarnas bekymmer, vi kan glädja oss över att sjukförsäkringsreformen hjälper människor från utanförskap till arbetsgemenskap. Precis det vi ville åstadkomma.


Media: HD, SVT, HN, NtT, NV, SydSv, ST, GP, DN, Den Hälsosamme Ekonomisten

Gunnar Axén

2010-06-24

Cynisk socialdemokratisk skrämselstrategi

I höstas valde socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna en tämligen cynisk strategi för sin opinionsbildning. Man gick bland annat ut och påstod att långtidssjukskrivna skulle tvingas ut i heltidsarbete och att de skulle "kastas ut ur sjukförsäkringen". Följden blev att de skrämde upp många människor, många som kanske efter år av passiv sjukfrånvaro tappat sjävförtroendet och hamnat i en tuff situation.

Sedan visar det sig att verkligheten var en annan. När man omförsäkras så byter man ut sjukpengen mot aktivitetsstöd och erbjuds en helt individuellt anpassad arbetslivsinriktad rehabilitering i Arbetsförmedlingens regi. Man får tillgång till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialkonsulenter, psykologer och andra experter. Man får en möjlighet att pröva och utveckla sin arbetsförmåga i sin egen takt.

Jag har träffat många omförsäkrade och de som arbetar med dem runt om på landets Arbetsförmedlingar. De vittnar om hur vänsterpartiernas retorik i höstas oroade, skrämde och gjorde många människor förtvivlade. När de väl fick klart för sig vilket stöd Arbetsförmedlingen erbjöd dem så blev de lugnade och många har uttryckt att de ser det som att de fått en ny chans här i livet. Den som har varit sjukskriven länge önskar inget hellre än att komma tillbaka till arbetsgemenskapen och nu har vi skapat möjligheter för dem, en väg tillbaka till arbete. Läs gärna tidigare bloggposter om t ex Bo-Göran och Gill.

Omförsäkringen och Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, som programmet heter, bedöms hjälpa runt 30.000 långtidssjukskrivna att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år. Så ser verkligheten ut. De som socialdemokraterna gömde och glömde i långa passiva sjukskrivningar erbjuds nu aktiva rehabiliteringsinsatser och nya möjligheter.

Men socialdemokraterna verkar nu på nytt försöka skrämma till sig väljare. Nu är det de unga långtidssjukskrivna de ger sig på. Senast var det Siw Wittgren-Ahl som i GT svävade ut i påståenden som ligger så långt ifrån sanningen man kan komma. Därför svarar jag och min kollega Cecilia Magnusson på hennes artikel idag. Läs den gärna och kom ihåg att ta socialdemokraternas skrämselpropaganda med en rejäl nypa salt. Att försöka vinna röster genom att skrämma sjuka människor är att sjunka rejält lågt.

Gunnar Axén

2010-05-27

"Livet är härligt igen"

I förra bloggposten går det att se ett reportage om Bo-Göran som omförsäkrats och fått hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Här går det att läsa om Gill som fått hjälp tack vare arbetslivsintroduktionen och som säger att "Det här har gett mig en ny chans i livet. Jag får pröva ett annat jobb och livsglädjen har kommit tillbaka."

Om de rödgröna fått bestämma så hade inte Gill fått denna nya chans i livet. Tänk på det.

Gunnar Axén

"Man blir mer levnadsglad"

Bo-Göran är en av de tusentals som nu fått hjälp att komma tillbaka till arbetslivet tack vare omförsäkringen. "Man blir mer levnadsglad och man sover bättre och äter bättre och blir piggare", säger han. Se Rapports reportage och betänk att detta hade aldrig hänt om de rödgröna fått bestämma.
Gunnar Axén

Media: AB, DN, SvD, Ekot, Exp, Ekot2

Minst 10.000 långtidssjukskrivna har hittat en väg tillbaka till arbetslivet

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade idag den första uppföljningen av omförsäkringsreformen. Så här långt verkar media nästan slå knut på sig själva för att förminska det mycket positiva resultatet som framgår av statistiken. Fokus ligger på att 5.000 av de närmare 15.000 som omförsäkrades vid årsskiftet ansökt om att på nytt få sjukpenning.

Ett annat perspektiv hade ju kunnat vara att 10.000 personer som varit långtidssjukskrivna, tack vare bra stöd från Arbetsförmedlingen, nu hittar en väg tillbaka till arbetslivet. En del har redan fått jobb, andra har fått anpassade arbeten, lönebidragsanställningar och en del behöver mer av arbetspraktik eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till olika former av anställningar.

10.000 personer som varit sjukskrivna i 2½ år eller längre har lyckats bryta sitt utanförskap och är nu på väg till arbetsgemenskap. Det är onekligen en framgång!

Tydligen är det dock mer intressant att beskriva glaset som 1/3 tomt, snarare än 2/3 fullt.

Om de första månadernas positiva resultat står sig under hela året så handlar det om minst 30.000 personer som under detta år får hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringen till Arbetsförmedlingen skulle dessa människor med stor sannolikhet vara fortsatt sjukskrivna - kanske förtidspensionerade - och därmed ännu längre från att komma tillbaka i jobb.

Gunnar Axén

Media: AB, DN, SvD, Ekot, Exp,

2010-05-26

"En bro tillbaka till arbete"

Folkpartiets riksdagsgrupp har under våren besökt över 50 lokala kontor - imponerande! - hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att följa upp sjukförsäkringsreformen. Resultatet presenterades igår i en mycket läsvärd rapport, "En bro tillbaka till arbete".

Ur sammanfattningen:

"Folkpartiet har gjort över 50 besök hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan runt om i Sverige för att få en bild av sjukförsäkringsreformen i praktiken. Detta är en viktig och lyckad reform där många människor enligt samstämmiga uppgifter vittnar om en nystart i livet. Vi är övertygade om att det stora och viktiga reformarbete som vi påbörjat skapar en bro mellan sjukskrivning och arbetsmarknad, mellan utanförskap och delaktighet."

Gunnar Axén

2010-05-14

Socialdemokraterna - de verkliga "fuskarna"

Bloggen har på grund av mycket jobb och resande legat för fäfot den senaste månaden. Men bättring utlovas! Under de närmaste dagarna ska jag försöka göra några retrospektiva inlägg som lyfter fram en del de positiva nyheter kring sjukförsäkringen som kommit den senaste tiden.

Men först några ord om gårdagens SVT Debatt (cirka 30 min in i klipppet) som jag medverkade i och som handlade om just sjukförsäkringen. Debatten inleddes med ett reportage gjort av en irländsk journalist som försökte leda i bevis att anledningen till att sjukförsäkringen havererade för några år sedan berodde på "fusk". Själv är jag av en helt annan uppfattning. Det finns förvisso de som medvetet begår bidragsbrott - och de ska straffas enligt Bidragsbrottslagen - men orsaken till haveriet var något helt annat. Nämligen att socialdemokraterna lämnade sjukskrivna människor i långa passiva sjukskrivningar utan att ge dem vård och rehabilitering tillbaka till arbetslivet. Många människor fastnade i långa sjukskrivningar som sedan övergick i förtidspension. En utslagning av människor utan dess like. Om det finns några "fuskare" i sammanhanget så var det den socialdemokratiska regeringen som så totalt lät allt gå överstyr och bestämde att man skulle förtidspensionera sjukskrivna människor - bara för att snygga till sjukskrivningsstatistiken - istället för att ge dem den hjälp de hade behov av.

Gunnar Axén

2010-04-07

Pricksäkert av Rayman om den lyckade omförsäkringen

Sanna Rayman skriver i dagens SvD om hur lyckad omförsäkringen av de långtidssjukrivna är. Mycket pricksäker och läsvärd ledare!

Uppdaterat: Sanna fortsätter debatten på ledarbloggen.

Här bjuder jag på några citat från personer som omförsäkrats och fått hjälp från arbetsförmedlingen att hitta en väg tillbaka till arbetslivet:

52-årig kvinna i Göteborgsposten:

”Tänk om jag skulle kunna få något att göra som jag orkar med! Det vore fantastiskt.”

Annika Karlsson-Mukka i NSD:

”Jag siktar på att komma upp i heltid.”

Ulla Johansson från Munkedal i P4 Radio Väst:

”I och med att jag inte är sjukskriven längre känns det som en del lagar släpper som gör det möjligt för mig att pröva på, sedan får vi se hur det går.”

Pia Hackzell i Rapport:

”Det var mycket bättre än jag hade väntat mig”

Pia Lundgren från Gnesta i Svenska Dagbladet:

"Har man varit sjukskriven så länge har man ingen aning om hur Arbetsförmedlingen fungerar. Det har bara varit positivt för mig, och jag har inte förlorat några pengar."


Och några ord från de som arbetar på arbetsförmedlingen med att hjälpa de omförsäkrade tillbaka:

Märit Bäckström, Arbetsförmedlingen i Halmstad i Laholms Tidning:

”De flesta vill hitta en förändring i sin situation och ser möjligheter och de flesta har blivit lugnade av att det är individanpassat.”

Heléne Davidsson, Arbetsförmedlingen i Oskarshamn i Oskarshamnstidningen:

”Det är klart att de är lite undrande över vad som kommer att hända, men samtidigt är de positiva och ser det som en chans att pröva något annat.”

Agneta Mattsson vid Arbetsförmedlingen i Malmö i Sydsvenskan:

”De allra flesta går vidare till andra saker som arbetsförmedlingen erbjuder, som introduktionsjobb eller utbildningar. Många har gjort framsteg. Vi ser att de har börjat bryta sitt mönster från sjukskrivningstiden och att vi har mer att erbjuda dem”

”Vi har mött individer med väldigt olika problem och svårigheter och vi kan nog utveckla vårt arbete. Men vi har fått många positiva signaler från folk om att komma till en ny myndighet, möta nya människor och få nya möjligheter. Det känns skoj att se att individer har tagit sig framåt.”

Ann-Christin Hammargren, Arbetsförmedlingen i Oskarshamn, till Lokaltidningen Nyheterna:

"Många tycker att det är bra att de äntligen har fått en möjlighet att prova på att arbeta i egen takt."

Gunnar Axén

2010-03-31

Lyckade besök i Borås, Varberg, Halmstad och Laholm

Besök på Arbetsförmedlingen i Borås, Försäkringskassan i Varberg och alliansmöte om sjukförsäkringsreformen i Halmstads rådhus igår kväll, samt idag besök på Arbetsförmedlingen i Halmstad och Laholms Företagshälsovård. Så kan de sista två dagarna av den moderata socialförsäkringskommitténs senaste etapp av "Sverigeresan" sammanfattas. Vi har haft många intressanta diskussioner, fått nya intryck och tagit med oss kloka synpunkter hem.

Ett stort tack till alla som tagit emot oss, bjudit på sin tid, sina erfarenheter och tankar - och därmed gjort vår resa så lyckad!

Malmö, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Vännäs, Sundsvall, Falun, Borlänge, Hudiksvall, Gävle, Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Västerås, Växjö, Ronneby, Karlskrona, Kalmar, Färjestaden, Göteborg, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har nu fått sällskap av Jönköping, Värnamo, Borås, Varberg, Halmstad och Laholm i sammanställningen över orter vi besökt. Så här långt.Gunnar Axén

2010-03-30

Fyra av fem omförsäkrade finner en väg tillbaka i Jönköping

Vi moderater i socialförsäkringsutskottet har som ambition att besöka alla delar av vårt avlånga land innan vi går in i valrörelsen, projektet "Sverigeresan". Idag var turen kommen till Jönköping (där vi också förstärktes av folkpartiets Emma Carlsson Löfdahl som är ersättare i utskottet) och Värnamo. I Jönköping besökte vi Försäkringskassans Nationella FörsäkringsCenter och därefter Arbetsförmedlingen. Båda besöken var mycket givande.

På Försäkringskassan diskuterade vi i synnerhet de olika familjeförmånerna, dvs barnbidrag, föräldraförsäkring och tillfällig föräldraförsäkring, samt den omprövning som Försäkringskassan gör när man invänder mot ett beslut i ett socialförsäkringsärende. Bra diskussioner och nyttiga synpunkter som vi har att fundera kring framöver.

Igår skrev jag om att Arbetsförmedlingen i Lund och Malmö gör bedömningen att så få som var fjärde omförsäkrad kan behöva gå tillbaka till sjukförsäkringen efter att man varit med i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion (ALI). Jag trodde inte att det resultatet var möjligt att överträffa, men på Arbetsförmedlingen i Jönköping så pekar de preliminära siffrorna på att ännu färre - så få som var femte omförsäkrad - behöver återgå i sjukskrivning. Otroligt positivt att höra att så många som fyra av fem, tack vare omförsäkringen och Arbetsförmedlingens goda insatser, kan finna en väg tillbaka till arbetslivet.

Under kvällen träffade vi moderater i Värnamo på café Kafferepet och pratade om sjukförsäkringsreformen och pensionsfrågor. Kul att så många engagerade medlemmar kom till mötet!

Gunnar Axén

Media: SR P4 Jönköping (lyssna), TV4 Jönköping

2010-03-28

40.000 omförsäkrade kommer tillbaka till arbetslivet

Sydsvenskan rapporterar idag att fler än förväntat av de som omförsäkrades vid årsskiftet, med Arbetsförsmedlingens hjälp, nu hittar en väg tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan gjorde tidigare en prognos som pekade på att ungefär var tredje som omförsäkrades skulle behöva återgå till sjukförsäkringen efter att de deltagit i arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen.

Nu visar en uppföljning som Arbetsförmedlingarna i Malmö och Lund gjort att andelen som behöver gå tillbaka till sjukförsäkringen är ner mot en fjärdedel. Det betyder omvänt att kanske så många som 3 av 4 omförsäkrade, tack vare vår satsning på arbetslivsinriktad rehabilitering och Arbetsförmedlingens goda arbete, nu hittar en väg tillbaka till arbetsmarknaden.

”De allra flesta går vidare till andra saker som arbetsförmedlingen erbjuder, som introduktionsjobb eller utbildningar. Många har gjort framsteg. Vi ser att de har börjat bryta sitt mönster från sjukskrivningstiden och att vi har mer att erbjuda dem”, säger Agneta Mattsson vid Arbetsförmedlingen till Sydsvenskan och fortsätter:

”Vi har mött individer med väldigt olika problem och svårigheter och vi kan nog utveckla vårt arbete. Men vi har fått många positiva signaler från folk om att komma till en ny myndighet, möta nya människor och få nya möjligheter. Det känns skoj att se att individer har tagit sig framåt.”

Om denna preliminära bedömning visar sig stämma och gälla för hela landet så handlar det i storleksordningen om närmare 40.000 människor som under året kommer att få hjälp att hitta tillbaka till arbetslivet.

Med socialdemokraternas och den rödgröna kartellens politik hade de tvingats vara kvar i sjukförsäkringen. Handen på hjärtat, vem kan tycka att det vore en klok politik?
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kan med rätta känna sig nöjd med den positiva utvecklingen.

Gunnar Axén
Media: AB, Sydsv, GT, Sydsv, SvD,

Hellre sänkt skatt på pensioner än höjd skatt på arbete

Redan tidigare har vi lovat att pensionärerna står högst upp på prioriteringslistan när det gäller nya skattesänkningar. Idag levererade Alliansens partiledare beskedet att det i ett tredje steg – eftersom att vi redan sänkt skatten på pensioner i två steg de senaste två åren – handlar om 5 miljarder i nya skattesänkningar. Sossarna verkar dock missnöjda eftersom de föredrar höjd skatt för arbetare hellre än sänkt skatt för pensionärer.
Gunnar Axén
Media: AB, EX, EX2, EX3, DN, SvD, GP, Ekot, Nyheterna

2010-03-27

Sjukförsäkringsdiskussioner och rullstolsbasket

Idag har jag deltagit i östgötamoderaternas förbundsråd, där finansminister Anders Borg höll ett engagerat anförande och ombuden antog vårt regionala handlingsprogram "Tillsammans bygger vi föregångsregionen Östergötland". (FB, NT)

Vid lunch avvek jag ett par timmar för att bl a debattera sjukförsäkring och integration i en debatt som anordnades av nt24/corren24 i den nyrenoverade och utbyggda gallerian Hageby Centrum. Debatten sänds i form av ett antal program efter påsk. Under debatten framhöll jag det orimliga i den situation som vi hade tidigare - med å ena sidan världens mest sjukfrånvarande befolkning och å andra sidan en av världens friskaste befolkningar. Många långa och passiva sjukskrivningar ledde ofta fram till förtidspension enbart för att man inte fått den vård och rehabilitering som behövts för att kunna komma tillbaka i arbete. I de långa sjukskrivningarnas spår har många tragedier följt.

Risken för följdsjukdomar (t ex depression), social isolering, förlorat självförtroende och missbruk ökar kraftigt för den som är sjukskriven under en längre tid. Därför är sjukförsäkringsreformen viktig. Vi ersätter nu de långa passiva sjukskrivningarna med tidiga aktiva vård- och rehabiliteringsinsatser. Den Rehabiliteringsgaranti vi infört gav 30.000 människor hjälp förra året och i år beräknas ytterligare 50.000 få rehabiliteringsinsatser tack vare garantin. Sjukfrånvaron närmar sig nu samma nivå som jämförbara länder ligger på.

Innan det blev dags för lördagkväll hann jag förbi Stadium Arena där det spelades SM i rullstolsbasket. Lite hann jag se av matchen. Men anledningen till besöket var framför allt att diskutera sjukförsäkringsreformen och rehabilitering, i synnerhet för personer med ryggradsskador, med ett par killar som både har egna erfarenheter och många kloka idéer kring detta.

Gunnar Axén

2010-03-25

Förstärkt FörsäkringskassaDagen inleddes med ett möte med belgiska senatorer som var på besök i Stockholm. De var både intresserade och imponerade av vårt pensionssystem. Inte minst av att vi lyckats få till stånd en så bred politisk enighet bakom det. Pensionssystemet stöds ju som bekant av de fyra allianspartierna och socialdemokraterna – eller ungefär 90% av ledamöterna i riksdagen. Vår pensionsexpert Mats G Nilsson hade fullt upp med att besvara gästernas frågor.

Jag har träffat många engagerade, kunniga och kompetenta handläggare och andra medarbetare på Försäkringskassan när jag rest runt i landet under de senaste åren. De gör ett fantastiskt bra och viktigt jobb. Därför blir det så otroligt ledsamt när man läser nyheter om att någon tjänsteman har agerat helt huvudlöst och gravt felaktigt. Kanske är det omöjligt att en så stor arbetsgivare, som Försäkringskassan är, ska kunna garantera att varje enskild medarbetare är professionell och utför sitt arbete på rätt sätt samt möter medborgarna med respekt och värdighet. Men det är viktigt att myndigheten, om det visar sig att någon agerat felaktigt, med största tydlighet klargör vad som är ett oacceptabelt beteende. Medborgarna ska känna förtroende för Försäkringskassan och myndighetens medarbetare ska känna sig stolta över sitt arbete. Då kan man inte ha tjänstemän som agerar på ett sätt som fördärvar tilltron till verksamheten. Även om Försäkringskassan har tusentals och åter tusentals engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare, så kan enstaka omdömeslösa personer ställa till en otroligt stor skada och mycket elände för enskilda personer.

För att förbättra Försäkringskassans bemötande av människor och stärka rättssäkerheten har regeringen idag – dock inte som ett resultat av dagens medierapportering - förstärkt myndigheten med en överdirektör, Stig Orustfjord, som ska koncentrera sig på dessa uppgifter (se videoklippet ovan). Jag är övertygad om att han, med sin långa bakgrund inom socialförsäkringsområdet och erfarenhet av ledarskap, kommer att kunna göra ett mycket bra jobb.

Under eftermiddagen hann jag med en debatt i Radio Örebro om sjukförsäkringsreformen. En av de saker som är viktiga att klargöra är att de som omförsäkras och som nu erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering får samma ersättning som alla andra som får stöd av Arbetsförmedlingen. Den satsning som vi nu gör på arbetslivsinriktad rehabilitering är i särklass den största som någonsin gjorts och syftar till att förhindra att människor fastnar i långa sjukskrivningar och drabbas av alla de negativa följder som detta för med sig.

Min vice ordförande, Veronica Palm (s), slirade visst med fingret vid dagens votering. Ungefär som hon ibland gör i retoriken kring sjukförsäkringen. Men hon twittrar om att hon ska rätta till det i protokollet imorgon. Tänk om hon också kunde rätta till alla felaktiga påståenden hon spritt om sjukförsäkringsreformen.

Gunnar Axén

2010-03-24

Den gamla sjukförsäkringens tragiska konsekvenser

Idag hade jag nöjet att träffa Alliansens landstingspolitiker från Jönköpings läns landsting. De var på besök och konferens i riksdagen. Jag räknade inte, men nog var de över ett femtiotal som deltog. Kul med en så god uppslutning!

Jag pratade om sjukförsäkringsreformen och framhöll ett faktum som allt för sällan framkommer i debatten, nämligen det absolut viktigaste skälet till reformen – nämligen att hindra människor från att drabbas av de följder som kommer i spåren av en lång sjukfrånvaro. Vid en lång sjukfrånvaro riskerar man att utveckla följdsjukdomar som till exempel depression. Social isolering, förlorat självförtroende, missbruk och en ökad risk för självmord är andra konsekvenser som leder fram till mänskliga tragedier.

Den gamla sjukförsäkringen, som socialdemokraterna administrerade, var en passiv sjukförsäkring där många fastnade i ett långvarigt utanförskap. Där ingenting hände, där man inte fick vård och rehabilitering, utan endast fick vänta på att en dag skickas ut i förtidspension. Det är den politiken vi har brutit med. Vi har gjort det för att sätta stopp för de långa passiva sjukskrivningarna och de tusentals personliga tragedier som dessa ledde till. Nu formar vi en aktiv sjukförsäkring, med fokus på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser för att hjälpa människor tillbaka till arbetsgemenskapen och ett bättre liv.

Vi kommer aldrig att få några löpsedlar på temat ”X tusen människor drabbades inte av depression tack vare den nya sjukförsäkringen” eller ”Y tusen färre missbrukare tack vare den nya sjukförsäkringen”, trots att det kommer visa sig vara resultatet. Så vi måste själva bli bättre på att tala om de tragiska konsekvenser som följer av långtidssjukfrånvaro.

Förhoppningsvis kommer bland annat detta perspektiv fram i kvällens debatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, eftersom sjukförsäkringen säkerligen kommer att tas upp som ett ämne.

Läs mer om den nya sjukförsäkringen: TTELA, NWT

Gunnar Axén

2010-03-20

Sänkt skatt för pensionärer

Sitter nu på tåget på väg hem till Norrköping efter att ha deltagit i Skånemoderaternas val-kickoff. 600 moderater med humöret i topp var (och är fortfarande) samlade i Helsingborg. Inte minst dagens opinionsmätning som visar att väljarna har ett dubbelt så stort förtroende för Fredrik Reinfeldt jämfört med oppositionsledaren bidrog givetvis till den positiva stämningen.

Tillsammans med andra moderata företrädare var jag där för att leverera vårt valbudskap. För min del handlade det idag om pensionerna och de äldres ekonomi. Och där är vi glasklara:

Pensionärerna är högst prioriterade när det blir dags för nästa skattesänkning.

Något som också finansminister Anders Borg slog fast när han fick frågan under sitt pass. I opposition föreslog vi moderater sänkt skatt för pensionärerna 12 år i rad i riksdagen. Varje år röstades vårt förslag ner av bland annat sossarna, vänstern och miljöpartiet. Nu har vi sänkt skatten två år i rad. Och vi tänker fortsätta med det.

När de rödgröna partierna talar om att de som jobbar och pensionärerna ska betala lika mycket i skatt, så är det lätt att tro att de också vill sänka skatten för pensionärerna. Men i deras fall så handlar det nästan uteslutande om att de vill höja skatten för löntagarna. Vill man ha sänkt skatt för pensionärer så finns det bara ett trovärdigt alternativ – moderaterna och Alliansen.

Även socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och migrationsminister Tobias Billström var på plats för att prata om sjukförsäkringsreformen respektive migrationspolitiken. Så socialförsäkringsutskottets frågor fick gott om utrymme på kickoffen.


Gunnar Axén

Media: DN, DN2, DN3,

2010-03-18

Studiebesök, sjukförsäkringsdebatter och en varning för Norvital

Några noteringar om denna veckas akviteter.

I måndags gjorde jag studiebesök på företagshälsovården Feelgood i Linköping för att lära mig mer om hur de arbetar hälsobefrämjande och med rehabilitering. Vi gör ju nu en satsning så att företagshälsovården kan byggas ut för att fylla en viktigare roll kring den enskilde i rehabiliteringsarbetet. Därefter besökte jag Svenskt Näringsliv och träffade Christer Mård samt branschorganisationsföreträdare för att både diskutera arbetsmarknadsfrågor och sjukförsäkringsreformen.

I tisdags debatterade (lyssna) jag sjukförsäkringsreformen med Veronica Palm i P1 Morgon. Kul att Veronica är tillbaka i sjukförsäkringsdebatten! Under en tid så har ju sossarna av någon outgrundlig anledning valt att skicka ut Ylva Johansson (s) för att ta sjukförsäkringsdebatterna istället (trots att hon inte ansvarar för de frågorna i riksdagen). Kanske är det svårt i längden för Ylva att kritisera Försäkringskassan när hennes make Erik Åsbrink (s) faktiskt är myndighetens styrelseordförande.

Veronica och några andra bloggare blev irriterades på att jag förde in ett nytt begrepp i debatten som svar på det felaktiga - och för många oroande - begreppet "utförsäkrade" när jag istället valde att kalla dem för "införsäkrade". Man blir nämligen införsäkrad i aktivitetsstödet när man lämnar sjukförsäkringen. Men det bästa begreppet, som säger vad det verkligen handlar om, är "omförsäkrade". Man går ju från en försäkring till en annan försäkring. Oppositionens tjat om "utförsäkrade" fyller bara ett syfte, nämligen att uppfylla socialdemokraternas cyniska strategi som går ut på att försöka vinna billiga opinionspoäng genom att skrämma människor. Jag har träffat många av de som skrämts upp av Veronica och hennes kollegor på vänsterkanten, men som berättat att de blivit lugnade och sett nya möjligheter när de fått klart för sig vad det nya stödet verkligen handlar om.

I tisdags kväll deltog jag i ett rundabordssamtal med den tidigare sjukförsäkringsministern Anna Hedborg (s) som - liksom jag - tycker att sjukförsäkringen är en föga lämplig fråga att driva en hård och polariserad politisk debatt kring.

Igår hade jag en debattartikel om sjukförsäkringsreformen publicerad på aftonbladet.se . Den blev gårdagens mest lästa artikel. Idag presenterades också nya siffror som visar att sjukförsäkringsreformen ger effekt. De långa sjukskrivningsfallen blir allt färre. Ett resultat av att vi nu satsar på tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser. Till exempel i form av rehabiliteringsgarantin, som förra året hjälpte 30.000 personer och i år bedöms ge rehabilitering till 50.000 personer. Från att vara det land i världen med högst sjukfrånvaro, så har vi nu sjukskrivningstal som närmar sig genomsnittet i jämförbara länder.

Mellan dessa aktiviteter så har det hunnits med ett och annat möte, mailsvar och telefonsamtal. Full fart har det varit.

Slutligen, låt mig passa på att varna för ett oseriöst företag som jag tyvärr drabbats av, Norvital, som tydligen ägnar sig åt att skicka ut produkter + faktura utan att man beställt några varor. Sannolikt strider det mot marknadsföringslagen och gällande EU-direktiv (se punkt 21). Även om företaget är norskt så gäller svensk lag i Sverige.

Gunnar Axén

2010-03-05

(S) om landets pensionärer: "De vill inte betala mindre skatt"

Höjd skatt för landets arbetare är att vänta. Efter morgonens interpellationsdebatt om JO-anmälningarna mot Försäkringskassan följde en interpellationsdebatt mellan finansminister Anders Borg och ett antal socialdemokrater om skatten för pensionärer. Jag lyssnade till debatten och en sak var slående: socialdemokraterna pratar nu nästan inte alls om att sänka skatten för pensionärerna utan nästan uteslutande om att det ska vara samma skatt för pensionärer som för de som arbetar. I klartext: Ingen sänkt skatt för pensionärerna, bara höjd skatt för de som arbetar.

Några klargörande citat från debatten.

Kurt Kvarnström (s) kommenterar det faktum att socialdemokraterna aldrig sänkt skatten för pensionärerna:

”Jag vill ändå säga några ord om kommentaren när det gäller att vi inte har sänkt skatten för pensionärerna tidigare. Man kan uttrycka det på det sättet…”


Hans Olsson (s) beskriver socialdemokraternas syn på vad pensionärerna vill:

”De vill inte betala mindre skatt, utan de vill betala lika skatt.”


Finansminister Anders Borg summerar vår syn på de politiska färdriktningen:

”Vi har prioriterat välfärden. Det är centralt för pensionärerna. Vi har lag om valfrihet, massiva resursökningar för kommuner, 17 miljarder bara i år, förstärkningar som innebär att tryggheten för pensionärerna på sikt ökar.

Låt oss när det gäller skatterna komma ihåg vilket brett paket vi har riktat mot landets pensionärer. Arbetsgivaravgifterna försvinner för äldre över 65 år. Vi har dubbelt jobbskatteavdrag för dem som arbetar efter 65 år. RUT och ROT tror jag är avgörande och viktiga reformer för landets pensionärer eftersom just pensionärerna kanske inte själva orkar med reparationer eller service i hushållet. Det är viktiga och centrala förbättringar som Sveriges pensionärer uppskattar. Dessutom har vi sänkt pensionärsskatten med 5,5 miljarder. Det handlar om välfärden, om tydliga förbättringar av pensionärernas ekonomiska villkor samt den stora skattelättnaden i pensionärsskatten. Det är naturligtvis det vi ska arbeta vidare med.”Avslutningsvis, smaka en gång till på vad Hans Olsson (S) säger om vad pensionärerna vill: ”De vill inte betala mindre skatt, utan de vill betala lika skatt.” .

Gunnar Axén

Mycket har hänt - och ett historiskt riksdagsbeslut är fattat

Mycket har hänt sedan förra blogginlägget. För den undrande kommer en kort resumé av vad jag sysslat med den senaste veckan.

Årsmöten och anföranden om sjukförsäkringen

Sjukförsäkringsreformen har jag hunnit att prata om både på Borgsmoderaternas årsmöteVilbergen Bowling i söndags och Moderaterna i Boxholms årsmöte i måndags kväll. Det senare mötet var öppet för alla intresserade och drygt ett tjugotal personer trotsade snöovädret för att ta sig till Folket Hus, vilket var imponerande.

"Partiledare, nej tack!"

I tisdags lyssnade jag på Gunnar Henriksson, fd chefredaktör för Norrköpings Tidningar, som presenterade sin senaste bok - en biografi om den moderate riksdagsledamoten och talmannen Martin Skoglund. Allmänt kallad "Doverstorparn" efter gården utanför Finspång som var hans hem. Det ska bli intressant att läsa boken "Partiledare, nej tack!" och få lära sig mer om en betydelsefull politiker som är tämligen okänd för vår samtid, men en legend bland äldre moderater.

Lunch med bloggare om sjukförsäkringsreformen

Tisdagslunchen ägnade jag och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson åt att luncha med ett gäng bloggare, däribland Dick Erixon och Edvin Alam, för att diskutera sjukförsäkringsreformen och lyssna till deras bild av debatten.

Historiskt beslut

I onsdags fattade riksdagen det historiska beslutet om att inrätta en Socialförsäkringsbalk (bilden). Jag hoppas att vi var många ledamöter som skänkte en tanke till alla de hundratals jurister och andra experter som på olika sätt varit involverade i det nästan tio år långa arbetet med att ta fram balken. När vi debatterade frågan för ett par veckor sedan så passade jag på att framföra mitt tack till dem alla.

Ersättning till föräldrar som förlorat ett barn

Efter domen som visar att det inte finns - och inte heller någonsin funnits - ett utrymme i socialförsäkringsreglerna som skapar en möjlighet för att ge en ekonomisk ersättning under den första tiden av sorgeperioden till de som förlorat sitt barn, så har vi moderater tagit ställning för att införa en sådan möjlighet. (Exp, SmP, TV4, Ekot, N24, P4 Sthlm, SVT Nyhetstecken)

De rödgröna hotar jobben

Vänsterpartierna har bestämt sig för att avveckla drygt 10.000 jobb inom tjänstesektorn. RUT-avdraget ska bort. Den skattesänkning som skapat nya jobb, gjort svarta jobb vita, gett fler en social trygghet samt hjälper barnfamiljer, gamla och andra att få vardagen att fungera - och dessutom stöds av 70-80% av befolkningen - ska avskaffas. Så blir det när man låter en kommunist diktera den rödgröna koalitionens politik. Själv tog jag och mina tre kollegor - Andreas, Finn och Betty - igår vara på möjligheten att utmana våra lokala socialdemokrater på debatt i frågan. (Resumé, AB, SvD, AB, Exp, AB, AB, AB, AB, Exp, SVT)

IP-debatt idag

Idag på morgonen så deltog jag i en interpellationsdebatt om rättssäkerheten i sjukförsäkringen. Socialdemokraterna har bollat lite missvisande statistik i frågan och hänger upp sig på att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassa ökat. Men sanningen är den att ställer man antalet fall som JO uttalat kritik mot Försäkringskassan i så är det i ett fall av 100.000 FK-beslut, vilket är ungefär på samma nivå som det legat på historiskt.

4 års fängelse för bidragsbrott

Media rapporterar att en bidragsbrottsling dömts till fyra års fängelse. Sannolikt första gången som någon dömts til det strängaste straffet enligt den Bidragsbrottslag som vi instiftade - mot oppositinens vilja - för ett par år sedan. (GP, SR Halland)

Stämmohelg med MUF Östergötland

I helgen är det dags att utöva årets roligaste uppdrag - som stämmoordförande på MUF Östergötlands distriktsstämma. Ett bunt mycket välskrivna propositioner och motioner ska behandlas och jag ser fram emot att få lyssna till ett antal timmar med engagerade debattinlägg.

Gunnar Axén

2010-02-25

Engagerade handläggare på Arbetsförmedlingen

Idag har jag och socialförsäkringskommittén först besökt Arbetsförmedlingen i Karlskrona och därefter Arbetsförmedlingen i Kalmar. Syftet har varit att få höra mer om hur de som omförsäkras tas emot och vilka möjligheter till stöd som de erbjuds av Arbetsförmedlingen samt - inte minst - att fånga upp de erfarenheter av reformen som finns så här långt, även om det bara gått knappt två månader efter det är förändringarna trädde ikraft.

Vi har fått med oss flera kloka synpunkter att fundera över. Skönt också att få träffa och kunna konstatera det fantastiska engagemang som Arbetsförmedlingens handläggare visar upp inför sin viktiga uppgift att stödja de som varit sjukfrånvarande länge att kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Dagen avslutades med ett välbesökt medlemsmöte i Färjestaden (bilden). Därmed var vår sydostetapp av Sverigeresan avslutad - ett stort tack till alla vi träffat och som bidragit till att göra resan så lyckad!

Gunnar Axén

2010-02-24

Möte med omförsäkrade och alliansträff

Dagen har jag och kollegorna i kommittén besökt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Växjö för samtal med bl a handläggare på båda myndigheterna. På Arbetsförmedlingen träffade vi också ett tiotal personer som omförsäkrats från sjukförsäkringen till aktivititetsstödet - och som nu erbjuds arbetslivsinriktad rehabilitering - för att lyssna på deras erfarenheter. Viktiga och kloka synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Kvällen ägnade vi åt att berätta om Alliansens migrationspolitik och sjukförsäkringsreformen för alliansvänner i Ronnebys kommunhus.

Gunnar Axén

2010-02-23

Sydostresan inledd

Mycket har hänt sedan det senaste blogginlägget, men det får jag om möjligt återkomma till längre fram. Nu tänkte jag rapportera från den modera socialförsäkringskommitténs sydostresa. Vilket är den aktuella etappen i vår Sverigeresa. Denna del av turnén inleddes igår kväll med ett alliansmöte i IOGT NTO-huset i Växjö, där vi berättade om och diskuterade sjukförsäkringsreformen. Hela ett femtiotal personer hade trotsat vädrets makter och tagit sig genom snöstormen till mötet, vilket var klart imponerande. Denna dag inleder vi med besök på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Växjö innan vi åker vidare mot Blekinge.

Gunnar Axén

2010-02-07

Friska rubriker i veckan som gick

Veckan som gick har bjudit på ett antal nyhetsinslag som bidragit till att nyansera sjukförsäkringsdebatten.

I måndags gjorde Rapport något så ovanligt som en uppföljning på ett tidigare reportage (inslaget finns tyvärr inte kvar på nätet). De cancersjuka kvinnor som några veckor före jul medverkade i bl a Agenda intervjuades på nytt och fick berätta hur deras situation såg ut idag. På det hela taget så verkade det – utifrån förutsättningarna – vara tämligen bra. De hade fått stöd från arbetsförmedlingen, möjlighet att fortsätta arbeta deltid och som en av kvinnorna sa ”Det var mycket bättre än jag hade väntat mig”. Svenska Dagbladet kommenterar reportaget under rubriken ”Kanske var allt inte helt nattsvart ändå”.

I samma artikel noteras också veckans nyhet om att vi inte längre är det land som har högst sjukfrånvaro och slutar med att konstatera att detta frigör resurser som nu kan satsas på vård och rehabilitering. Ekot lyfte också upp denna nyhet som ”Svenskar inte längre sjukast i Europa” och pekade på att det nu är Norge som ligger i topp. Jon Dutrieux vid Inspektionen för Socialförsäkringen fastslår att ”Det man kan säga är ju att sjukfrånvaron i Sverige i dag ligger väldigt nära den nivå som har varit gängse i övriga Västeuropa under de senaste 20 åren.”

Hanne Kjöller följer upp nyheten i Dagens Nyheter, under rubriken ”Sjukfrånvaron: Visst blir det bättre”, men anser att sjukfrånvaron fortfarande är för hög. Expressen kommenterar under rubriken ”Friska nyheter”.

Brännpunkt i SvD har Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Hans Dahlgren, bidragit konstruktivt till debatten kring sjukfrånvaron:

”Det är inte en naturlag med hög sjukfrånvaro. Sjukskrivningsmiljarden och de
privata arbetsgivarnas lägre sjukfrånvaro visar att det går att få ner
antalet sjukskrivningsdagar ytterligare. Frågan om sjukskrivningar inom
vården är komplicerad och allvarlig. För att förbättra situationen på de
sjukaste vårdarbetsplatserna måste alla aktörer inom Vårdsverige verka för
att dra och sprida lärdomar från de friskaste.”

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har besökt Gislaved och Hyltebruk, där man framgångsrikt arbetar med rehabilitering. I en artikel i Hallandsposten skriver hon om hur vi skapar ”Vägar till ett friskare liv”. Mina tre riksdagskollegor, Marianne Kierkemann, Anne-Marie Brodén och Henrik von Sydow, följer upp med en artikel i samma tidning där de pekar på att ”S förvränger fakta om sjukförsäkring”.

Som en klok man sa på helgens Valfokus – sjukförsäkringsreformen kan bli en vinnarfråga för oss i valet!

Gunnar Axén

Moderat Valfokus i Upplands Väsby

Vänder nu hemåt efter att ha varit på moderaternas valaupptakt, Valfokus, i Upplands Väsby. Närmare 1.000 moderater från hela landet hade samlats för att staka ut den vinnande vägen fram till valet. Själv bidrog jag med att hålla ett utbildningspass om sjukförsäkringsreformen. Stämningen var på topp och åhörarna gjorde vågen (bilden) redan innan jag började tala.

Som utlovat publiceras här de bilder jag använde mig av. (nu funkar länken)

Gunnar Axén

Bloggar om Valfokus: Christian Gustavsson, The Campaign Dossier, Tokmoderaten, Gunnar Hökmark, Kent Persson (m), Jan Nilsson, Michaelas, Edvin Ala(m) 3.0, Jonas bloggar, Stefan Erikson, Some things are classic, some things are just old,

Media: DN, AB, AB, SvD

2010-02-04

Sverige inte längre i sjukfrånvarotoppen

Ikväll har jag besökt den moderata gruppen i Stockholms läns landsting och berättat om sjukförsäkringsreformen. Förutom att det var kul att få prata om vår reform för att skapa en kortare väg till ett friskare liv, så var det trevligt att få träffa en lång rad gamla vänner och bekanta. För den som händelsevis var med på mötet - eller om någon annan är intresserad - och vill ha den Power Point-presentation jag använde mig av så hittar ni den här.

I början av veckan besökte jag och utskottet Oslo för att bland få lära oss mer om de erfarenheter som man har av den s.k. NAV-reform som man genomfört och som i korthet innebär att man slagit ihop arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas socialtjänst rent organisatoriskt. Det kan hända att detta underlättar för den som behöver samhällets stöd att ha ett enda kontor att vända sig till, däremot så verkar det inte ha haft någon effekt på den allt mer stigande sjukfrånvaron som man har.

Numera så är Norge det land som har högst sjukfrånvaro i förhållande till jämförbara länder (se bilden). Vi har däremot lyckats sänka sjukfrånvaron ner mot en mer normal nivå jämfört med dessa länder, något som Ekot och Expressen noterat idag. Dock inga andra svenska medier.
Även om veckan inleddes i Oslo så är jag ikväll på väg tillbaka dit för att imorgon medverka vid ett frukostseminarium som tankesmedjan Civita håller i. Ämnet som ska diskuteras är just den ökande sjukfrånvaron i Norge och vad som kan göras åt den. Diskussionen sker bland annat mot bakgrund av en expertrapport som presenterades igår och vari man lägger fram förslag till åtgärder. Dock så innehåller den inga förslag om att se över den mycket frikostiga ersättningen man har i sjukförsäkringen (100% av lönen från första sjukdagen) eftersom att det inte ingick i expertgruppens uppdrag att titta närmare på ekonomiska drivkrafter i sjukförsäkringen.

Gunnar Axén

2010-01-27

Ska Sahlin tvinga tillbaka människor från jobb till sjukskrivning?

Nyss debatterade statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i Studio Ett. Ett besked som Mona Sahlin gav var att de som lämnat sjukförsäkringen (och gått vidare till Arbetsförmedlingen och istället får aktivitetsstöd) ska få ett "snabbspår" tillbaka till sjukförsäkringen om vänsterpartierna vinner valet.

Försäkringskassan har gjort bedömningen att två tredjedelar av dessa människor kommer att kunna gå vidare tillbaka till ett arbete efter introduktionsprogrammet och den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen erbjuder (de övriga återgår i sjukskrivning och får åter sin ersättning från sjukförsäkringen).

Frågan som uppstår utifrån Sahlins löfte är om de två tredjedelar som kommer att kunna arbeta - via hennes "snabbspår"- ska tvingas tillbaka in i sjukskrivning?

Gunnar Axén
Media: SvD, SvD, AB, AB, DN, SvD

2010-01-26

Fler kommer att få socialbidrag med vänsterpartiernas förslag

Precis som jag skrivit tidigare så kommer debatten om sjukförsäkringsreformen att nyanseras. I P1 Morgon igår hade man ett reportage om Mimmi som visade det jag beskrivit, nämligen att när människor som skrämts av den debatt och den mediarapportering som varit väl får klart för sig vad reformen innebär så känner de sig lugnade och ser nya möjligheter. "Det känns ganska bra", som Mimmi sa efter besöket på Arbetsförmedlingen - efter att ha blivit överförd dit från Försäkringskassan.

DN Debatt idag nagelfar statsministern och socialförsäkringsministern det förslag som vänsterpartierna presenterade i förra veckan. Inte minst det faktum att vänsterpartierna inte vill tillåta förtidspension före 58 års ålder, något jag tycker är horribelt och som Försäkringskassans Bertil Thorslund i Aftonbladet anser leda till fler socialbidragsberoende. I grund och botten - även om mycket är konstigt, oklart och ska utredas vidare - så är det bra att oppositionen tvingas berätta vad de vill göra för att få ner sjukfrånvaronivåerna till en mer normal nivå. De måste förmås att berätta vad de vill. Det är lätt att vara emot, men uppenbarligen svårt när man avtvingas besked om vilket alternativ man erbjuder. Om man nu inte bara vill tillbaka till den politik som tvingade ut 140 människor om dagen i förtidspension – ofta mot deras vilja – och lät hundratusentals människor fastna i långa sjukskrivningar utan att de fick den hjälp de hade behov av.

Ikväll visade också Rapport ett inslag (ca 20 minuter in i programmet), liknande det som P1 Morgon sände igår, som visar att sjukförsäkringsreformen inte är utformad så som oppositionen påstår. Tvärtom så skapar den nya möjligheter för människor som annars varit dömda till ett livslångt utanförskap.

Gunnar Axén

2010-01-20

Vänsterkartellens sjukförsäkringsskiss sågades idag

Gårdagens utspel på DN Debatt från vänsterpartierna genomskådades snabbt och de politiska kommentatorerna är inte nådiga i sin kritik. I DN skriver man att de rödgröna sviker de sjuka, vilket även Uppsla Nya Tidning gör. Barometern lyfter fram att många av oppositionens förslag kommer att begravas i utredningar, vilket även DI noterar (finns inte på nätet).

Södermanlands Nyheter skriver att förslagen leder till ökade kostnader utan att människor för den skull blir friskare. SvD pekar på den kluvenhet som finns inom oppositionen och på bloggen slår PJ Anders Linder huvudet på spiken när han visar på det nyspråk vänsterkartellen använder sig av: "180 dagar är ondska, sex månader är empati". I Nya Wermlands Tidningen slås fast att vänsterkartellen dömer människor till en tillvaro utanför arbetsmarknaden, något som även Smålandsposten anser när de framhåller att man nu åter vill skicka ut människor i utanförskap.

GP skriver att oppositionen väljer att återgå till en otydlig sjukförsäkring med vaga löften om höjd och evig sjukersättning. Även Helsingborgs Dagblad framhåller att de rödgröna vill återgå till hur det var förr. I Expressen skrivs om krassliga förslag från de rödgröna och Marteus beklagar att Socialdemokraterna som en gång var ett samhällsbärande parti går ner sig i rödgrön välfärdspopulism. Sydsvenskan påminner om att gårdagens utspel var en "skiss" eller kanske en dimråd för att dölja den oenighet som finns inom vänsterkartellen.

Så här långt var det främst sågningar av oppositionens politik, men jag kan inte låta bli att även länka till den sågning som Svenskans tidigare ledarskribent och numera riksdagskandidaten Maria Abrahamsson gör på sin blogg av två av de inblandade oppositionspolitikerna.
Kommentarerna visar att det är bra att vänsterkartellen äntligen presenterat vad de vill, även om det bara är en "skiss", mycket är luddigt och en hel del kommer att begravas i utredningar. De enda skarpa förslagen är ju att man vill höja ersättningarna till oss höginkomsttagare - vilket ju inte hjälper någon sjuk tillbaka till arbetslivet - och att man vill återgå till evighetslånga sjukskrivningar.

Mottagandet av utspelet blev nog inte vad vänsterpartierna väntat sig och jag tror inte heller det blir lättare för dem när de enskilda detaljerna granskas närmare eller när/om man preciserar de delar som idag är otydliga i förslaget. Det återstår en hel del frågor för oppositionen att svara på.

Gunnar Axén