2009-06-16

Socialförsäkringsutskottet tackade riksrevisor Karin Lindell

Dagens utskottssammanträde ägnades bland annat åt att få en föredragning av polisöverintendent Sören Clerton från Rikspolisstyrelsen om den verksamhet som det europeiska samarbetsorganet Frontex ägnar sig åt. Som suppleant i styrelsen för Frontex så beskrev han mycket bra hur man arbetar med kontrollen av EU:s yttre gränser och svarade på frågor om bland annat hur man kan garantera att de som söker sig till EU för att söka asyl får sin sak prövad.

Vidare så besökte riksrevisor Karin Lindell (bilden) från Riksrevisionen utskottet för att föredra en nyligen publicerad rapport om kvaliteten på Försäkringskassans beslutsunderlag. Det är beslutsunderlagen i 355 fall som avslutades under 2007 som man granskat och funnit att det i många fall inte har varit ett tillräckligt bra beslutsunderlag som Försäkringskassan haft att fatta beslut utifrån. Än så länge är det dock för tidigt att avgöra vilka förbättringar som skett sedan dess, till exempel genom införandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och rehabiliteringskedjan.

Å utskottets vägnar passade jag också på att tacka Karin Lindell, som denna vecka går i pension, för en gedigen insats i statens tjänst och för medborgarnas bästa. Hon har under sin karriär varit verksam vid Kammarrätten i Stockholm, Svea Hovrätt och Försäkringsöverdomstolen. Därefter blev hon föredragande i Socialförsäkringsutskottet, vikarierande kanslichef i samma utskott och sedan kanslichef för Lagutskottet. Efter åren i riksdagen har hon varit chef för Allmänna Reklamationsnämnden, generaldirektör för Konsumentverket och därmed också Konsumentombudsman. De senaste åren har hon varit Riksrevisor och i den rollen haft i uppdrag att granska den statliga verksamheten. Under några år satt vi tillsammans i styrelsen för Finansinspektionen och där lärde jag känna Karin som en glad och öppenhjärtlig person, mycket kunnig och alltid väl påläst samt klar och tydlig i sin uppfattning - goda egenskaper som hon säkert haft nytta av under sin yrkesbana.
Ett stort och varmt tack för ett imponerande och utomordentligt väl utfört arbete, Karin!
Läs också Mats G Nilssons bloggning om dagens sammanträde.
Media om Riksrevisionens rapport: DN, DN2, Exp, GP, SvD,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar