2009-09-24

Från föräldrapenning till pension på en förmiddag

Dagens utskottssammanträde var i allra högsta grad produktivt. Fyra betänkanden fattade vi beslut om.

Först beslutade vi om inrättandet av den nya Pensionsmyndigheten. En myndighet som tar det samlade ansvaret för administrationen av våra pensioner, dvs såväl garantipension som inkomstpension och premiepension. Det betyder att PPM, Premiepensionsmyndigheten går i graven när den nya Pensionsmyndigheten startar sin verksamhet vid årsskiftet. Förhoppningsvis kan denna nyordning bidra till att öka allmänhetens kunskap om hur pensionssystemet fungerar och vad man kan förvänta sig få i pension när det blir så dags.

En liten, men högst väsentlig, justering av pensionssystemet gjorde vi också. Det gäller den automatiska balanseringen i pensionsystemet som ser till att det inte blir underfinansierat. Enkelt uttryckt så bestäms pensionsökningarna av hur sysselsättning, de totala inkomsterna i samhället och värdet på AP-fonderna utvecklas. Förra året störtdök värdet på tillgångarna i AP-fonderna under hösten som ett resultat av den internationella finanskrisen. Eftersom att värdet på AP-fonderna sedan avläses den sista börsdagen på året så fick detta en kraftig påverkan på pensionerna för nästa år (2010) genom att balanseringen i systemet slår till. För att hindra den formen av kraftiga fluktuationer som kan uppstå då det avgörande värdet på fonderna bestäms vid en viss dag så föreslår vi nu riksdagen att istället utgå från ett 3-årsgenomsnitt av värdet. För den enskilde pensionären betyder detta ingen skillnad sett över tiden, däremot så blir pensionsutvecklingen något jämnare. Vi undviker helt enkelt kraftiga ökningar vissa år och kraftiga neddragningar andra år. De fem partier som står bakom pensionsreformen var helt eniga om justeringen.

Vidare så fattade vi beslut om ett betänkande som reglerar hur förmögenhet ska beräknas då olika förmåner inom socialförsäkringarna ska fastställas.

Sedan beslutade vi om ett betänkande med flera mindre, men för många människor mycket viktiga, refromer. Vi inför ett högriskskydd för arbetsgivare mot höga sjuklönekostnader för anställda som tidigare haft aktivitetsersättning. Syftet är givetvis att underlätta för de som varit sjukfrånvarande länge eller de med funktionsnedsättning att komma in i arbetslivet. Vidare föreslår vi att antalet dagar som den som vårdar en nära anhörig kan få närståendepenning för utökas från 60 till 100 dagar. Slutligen så föreslår vi riksdagen besluta att öka möjligheterna för ensamstående att låta någon annan kunna få tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn då föräldern på grund av sjukdom eller smitta inte kan göra det själv.

Inte så illa att hinna med allt detta på förmiddagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar