2009-07-22

P1 Morgon - mer underhållning än samhällsjournalistik

Jag medverkade på morgonen i P1 Morgon på temat vilken rätt till subventionerad sjukvård personer som befinner sig olagligt i landet ska ha. Dramaturgin var den vanliga. Först ett sex minuter långt inslag om bl a en person som befunnit sig olagligt i Sverige under 4 års tid och hans rädsla för att uppsöka sjukvården för att få hjälp med sin astma eftersom att han då befarar att han ska bli avvisad från Sverige.

Därefter skulle jag och en miljöpartist från Skåne diskutera och besvara studioreporterns frågor under sex minuter. Knappast upplagt för en seriös och nyanserad diskussion som hade kunnat klargöra en fråga som är tämligen komplex och väl värd en ordentlig genomlysning. Inte blir det heller lättare av att man såväl i reportaget som i reporterns frågor friskt blandar äpplen och päron. Ena stunden talar man om papperslösa, andra stunden om personer som är gömda. Ena stunden talar man om ifall alla som är här illegalt ska ha rätt att få all sjukvård subventionerad, nästa stund om ifall vissa grupper ska ha rätt till subventionerad förebyggande vård.

Det hela blir spretigt och kan i bästa fall tjäna som lite politisk underhållning på morgonkvisten, snarare än intressant samhällsjournalistik rörande en viktig fråga.

Låt mig därför försöka att reda ut frågan något bättre än vad P1 Morgon lyckades med.

Vad menas med "papperslösa" respektive "gömda"?

- "Gömda" är personer som sökt asyl i Sverige, men som inte befunnits ha flyktingsskäl, skyddsbehov på annan grund eller som inte omfattas av synnerligen ömmande omständigheter och därför inte fått uppehållstillstånd, men trots detta stannat kvar i landet och därmed vägrat att följa svensk lag.

- "Papperslösa" är personer som kommit till Sverige utan att söka asyl, uppehållstillstånd eller på något annat sätt gett sig till känna för några myndigheter. De har således inte rätt att vistas i Sverige. Varför de sökt sig till Sverige utan att ge sig till känna kan givetvis ha flera förklaringar, men det torde vara rimligt att vi i den här gruppen hittar krigsförbrytare och andra brottslingar som är på flykt undan rättvisan, personer som försörjer sig via brottslig verksamhet i Sverige, t ex narkotika- och människosmugglare, men också offer för människohandel.

Vilka rättigheter har då asylsökande, "gömda" och "papperslösa" till sjukvård idag?

Tidigare var detta inte lagreglerat alls, men under denna mandatperiod har vi stiftat en lag som i korthet innebär följande:

- Alla har rätt att få akut sjukvård.

- Asylsökande och personer som fått avslag på sin asylansökan (men som inte håller sig gömda)har rätt till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning samt hälsoundersökning.

- Barn (under 18 år) till asylsökande, asylsökande som fått avslag och gömda har rätt till precis samma sjukvård som alla andra barn som bor i Sverige.

Diskussionen om "vård till gömda och papperslösa"

Den diskussion som normalt sett förs under rubriken "vård till gömda och papperslösa" handlar således om ifall gömda vuxna och papperslösa ska få utvidgad rätt till subventionerad sjukvård.

Min uppfattning är att det vore rimligt att närmare se över lagen utifrån ett barn- och brottsofferperspektiv. Barn ska aldrig bli lidande för sina föräldrars val och därför borde vi se över möjligheten till sjukvård för barn till papperslösa och mödra- och förlossningsvård för gravida papperslösa. Det vore också rimligt att klargöra att personer som kommit till Sverige som offer för människohandel har rätt till sjukvård.

Att gå längre än så är för mig svårt att se som motiverat. Jag tycker det vore orimligt ge vuxna personer som befinner sig olagligt i Sverige och håller sig undan rättvisan samma rätt till sjukvård som alla som - lagligt - bor i Sverige. En rättighetslagstiftning -som reportern i P1 Morgon uttryckte det - som ger alla som vistas i Sverige samma rätt till subventionerad sjukvård som alla som bor i Sverige skulle kunna få långtgående och oanade konsekvenser. För att ta ett tydligt exempel, så skulle en sådan lag ge en hörselskadad amerikansk turist på besök i Sverige rätt att vända sig till närmaste landsting för att kvittera ut en hörapparat (värde cirka 25.000 kronor). Jag skulle vilja höra någon som anser att en sådan lag vore rimlig.

2 kommentarer:

 1. Olle Sandberg2009-07-22 12:14

  Bäste Gunnar Axén!
  Det är naturligtvis inte fråga om att ge alla som vistas i Sverige fri sjukvård exempelvis turister, som Du av någon anledning blandar in i resonemanget. (F.ö. har inte ens ”vanliga svenskar” fri tillgång till tekniska hjälpmedel, som således inte räknas som sjukvård, apropå den exemplifierade amerikanske turisten.) Vi talar om flyktingar, som håller sig gömda för att inte kan återvända till hemlandet och heller inte har rätt att vistas i Sverige, men är i behov av sjukvård. De allt mera skärpta och många gånger godtyckliga beslut, som avgör om en person får vistas i landet, kan inte utgöra grund för om personen skall få subventionerad sjukvård eller inte. Det är en humanitär fråga och inte en lagteknisk fråga. I humanitetens och medmänsklighetens namn skall även de som håller sig gömda få sjukvård enl. samma regler som gäller svenska medborgare. Jag befarar dock att frågan under hand blir allt mera politiserad. Rädslan hos flera partier är uppenbar, för att ytterlighetspartier på högerkanten för sina syften skall kunna utnyttja en liberal inställning till flyktingars rätt till subventionerad sjukvård.

  SvaraRadera
 2. Nu var det inte jag utan reportern (vilket jag noterar i mitt inlägg) som tog upp tråden om att "alla som vistas i Sverige ska ha rätt till subventionerad sjukvård", vilket således inkluderar turister. Någon "fri tillgång" till tekniska hjälpmedel har jag inte påstått att vi har i Sverige, men om du - utifrån givet exempel - är här som turist och har samma behov av hörapparat som en svensk så skulle du ha samma rätt till det. Återigen utifrån hur reportern formulerade frågeställningen.

  Du påstår att "vi talar om flyktingar, som håller sig gömda för att de inte kan återvända till hemlandet", men om du läser mitt inlägg så talar vi om personer som befunnits INTE vara flyktingar, INTE ha några andra skyddsskäl och INTE heller omfattas av några synnerligen ömmande omständigheter för att få stanna i Sverige. Vi talar således INTE om flyktingar.

  Du skriver: "De allt mera skärpta och många gånger godtyckliga beslut, som avgör om en person får vistas i landet..." Vad grundar du detta påstående på för faktamässigt underlag? De allra flesta bedömare brukar annars anse att den nya utlänningslagen och den nya instans- och processordningen har ökat rättssäkerheten i asylprövningen.

  Slutligen, det är humant att ge personer som är flyktingar, skyddsbehövande i övrigt eller den som omfattas av synnerligen ömmande omständigheter skydd och uppehållstillstånd i Sverige. Det är inte humant att ge personer som vistas illegalt i Sverige långtgående ekonomiska förmåner, det är bara naivt och skapar i det långa loppet svårigheter att slå vakt om en generös och human asylpolitik.

  SvaraRadera