2009-06-10

Äntligen föreningsfrihet!

Idag har jag haft sammanträde med de moderata kommittéordförandena, den moderata utskottsgruppen och en mycket trevlig och uppslupen våravslutningslunch med utskottet och utskottskansliet.

Dagens höjdpunkt var dock voteringen. Äntligen har vi beslutat att avskaffa kårobligatoriet. Äntligen står det var och en fritt att välja vilka föreningar man vill vara medlem i. Och - äntligen - uppfyller vi vad som stadgas i grundlagen (Regeringsformen 1 kap 1-2§) om föreningsfrihet:

"1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
- - -
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
- - -
2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen."

Det är nästan tio år sedan jag väckte min första riksdagsmotion med krav på kårobligatoriets avskaffande och nu är beslutet äntligen fattat. Härligt!

Media:EXP, KvP, SDS, AB, DN, SvD,

Gunnar Axén

1 kommentar:

  1. Riksdagen har beslutat att förbjuda högskolorna att fördela studenterna i nationer för att uppfylla sin studiesocial skyldighet. Kårer och nationer har inte varit några ideella föreningar utan en del av universitetet. Att förbjuda sådan verksamhet på högskolorna är en fråga som måste bli föremål för granskning på EU-nivå.

    SvaraRadera